[English] [Polski]
   HOME       O FIRMIE       PRODUKTY I USŁUGI       Baza internetowa - Gospodarka SŚDP       ePIB   
RODO


Nawiązując do obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest PONT-INFO Spółka z o.o., ul. Wolność 7 m. 10, 01-018 Warszawa, z siedzibą biura: 02-796 Warszawa, ul. Bronikowskiego 51, wpisana do krajowego rejestru sądowego, pod numerem 0000052240, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-04-19-713. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: pont@pontinfo.com.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem biura: ul. Bronikowskiego 51, 02-796 Warszawa.

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Nie profilujemy danych osobowych oraz nie podejmujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą Państwo skontaktować się z biurem ul. Bronikowskiego 51, 02-796 Warszawa lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: pont@pontinfo.com.pl. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez PONT-INFO Sp. z o.o. w ramach zawieranych z Państwem umów. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom oraz innym podmiotom w celu wykonania umowy z Państwem.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 84 A,
Tel.: (48-22)702 00 68
E-mail: pont@pontinfo.com.pl